Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Jannekebrinkmanshop.com

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Jannekebrinkmanshop.com zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen, zie: http://www.Jannekebrinkmanshop.com.
1.2 Door een bestelling bij Jannekebrinkmanshop.com te plaatsen gaat u akkoord met deze Voorwaarden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt pas tot stand als Jannekebrinkmanshop.com uw bestelling heeft geaccepteerd. Jannekebrinkmanshop.com heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen vijf (5) werkdagen bericht van.
2.2 Alle aanbiedingen van Jannekebrinkmanshop.com zijn vrijblijvend. Jannekebrinkmanshop.com heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euros, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 U kunt betalen door gebruik te maken van een van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Jannekebrinkmanshop.com.

3.3a AfterPay – Achteraf betalen (Nederland)

AfterPay voert voor Jannekebrinkmanshop.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat je een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay. Met de AfterPay App kun je dit betaaloverzicht inzien en betalen, veilig en heel eenvoudig vanaf je smartphone. In de online omgeving Mijn AfterPay kun je jouw betaaloverzichten vanaf je computer of tablet beheren. AfterPay houdt je op de hoogte via pushnotificaties & e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor je klaar staat. Ter goedkeuring van je verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt jouw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kun je jouw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode. Voor het gebruik van AfterPay brengt Jannekebrinkmanshop.com een toeslag in rekening van € 1,00. Je kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij je door naar AfterPay.

3.3b AfterPay – Achteraf betalen (België)

AfterPay voert voor Jannekebrinkmanshop.com het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaaloverzicht van AfterPay ontvangt per e-mail. In de online omgeving My AfterPay kunt u uw betaaloverzichten vanaf uw computer of tablet beheren. AfterPay houdt u op de hoogte via e-mail wanneer er een betaaloverzicht voor u klaar staat. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid zoals omschreven in zijn privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u natuurlijk uw bestelling betalen met een andere betaalmethode. Voor het gebruik van AfterPay brengt Jannekebrinkmanshop.com een toeslag in rekening van € 1,00. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

3.4 In geval van wanbetaling heeft de Jannekebrinkmanshop.com behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en/of de incasso uit handen te geven.

3.5 Bij overschrijding van de betaaltermijn, heeft Jannekebrinkmanshop.com het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering

4.1 De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen, tenzij door Jannekebrinkmanshop.com anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. . Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Jannekebrinkmanshop.com zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 dagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.3 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico terzake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6 Reclames en aansprakelijkheid

6.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Jannekebrinkmanshop.com te melden.
6.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft Jannekebrinkmanshop.com de keuze het artikel tegen retournering daarvan te vervangen door een nieuw exemplaar dan wel de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.
6.3 Als u een artikel om welke reden dan ook toch niet wilt hebben, heeft u het recht het artikel binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Jannekebrinkmanshop.com te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval alleen geaccepteerd als de verpakking van het artikel onbeschadigd is en de plastic verzegeling niet is verbroken. Het door u betaalde bedrag wordt uiterlijk binnen veertien (14) dagen door Jannekebrinkmanshop.com terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie

7.1 Jannekebrinkmanshop.com is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Jannekebrinkmanshop.com, dan wel tussen Jannekebrinkmanshop.com en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Jannekebrinkmanshop.com.

Artikel 8. Diversen

8.1 Onverminderd de overige aan Jannekebrinkmanshop.com toekomende rechten, heeft Jannekebrinkmanshop.com in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 10. Geschillencommissie Thuiswinkel

10.1 Eventuele geschillen over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten of de geleverde diensten of artikelen kunnen in plaats van aan de bevoegde rechter ook voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, met inachtneming van het Reglement Geschillencommissie Thuiswinkel.
10.2 Een geschil wordt door de Geschillencommissie Thuiswinkel alleen in behandeling genomen als de klacht binnen dertig (30) dagen na het ontstaan ervan schriftelijk aan Jannekebrinkmanshop.com is voorgelegd.
10.3 Uiterlijk drie (3) maanden nadat een geschil aan Jannekebrinkmanshop.com is voorgelegd, dient een geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie Thuiswinkel aanhangig te worden gemaakt.
10.4 Voor het voorleggen van een klacht aan de Geschillencommissie Thuiswinkel bent u vijfentwintig euro (€ 25,-) klachtengeld verschuldigd.

Het adres van de Geschillencommissie Thuiswinkel is: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Het telefoonnummer is 070-3105310 . Voor uitgebreide informatie kunt u kijken op http://www.thuiswinkelwaarborg.nl.

Jannekebrinkmanshop.com
tel nr: 0182-547662
KvK-nummer : 290 511 21
Btw-nummer: 808.040.509